Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг нь нийгмийн хариуцлага юм. 

Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан  манлайлагч их сургууль болно.

Зорилтууд:

- Иргэний боловсрол, шинжлэх ухааны соён гэгээрэлд хувь нэмэр оруулна.

- Эрх тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээг үзүүлнэ.

- Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой хувь оруулна.

- Мэргэжлийн үйлчилгээний хүртээмж, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

Салбар, тэнхимүүд

1. Химийн инженерчлэлийн салбар

2. Физикийн тэнхим

3. Математикийн тэнхим

4. Биеийн тамир, спортын тэнхим

Холбоотой цэсүүд