ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ шалгаруулах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. ШУТИС-ийн эрдмийн хамт олныг хөгжлийн алсын хараа, эрхэм зорилгод нэгтгэж, чадварлаг манлайлагч баг болгон төлөвшүүлэх, багш бүрийн тасралтгүй сурч, хөгжих үйл ажиллагааг дэмжих, сургалт, судалгаа, нийгмийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэхэдэнэхүү журмынзорилго оршино.

1.2. Үндсэн үзүүлэлт

            Нэг. Сургалтын үйл ажиллагаа

            Хоёр. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

            Гурав. Зөвлөх үйлчилгээ, хувь хүний хөгжил

       Дэлгэрэнгүй үзүүлэлтийг Хавсралт 1, 2, 3, 4, 5-р харуулав.

1.3. Хамрах хүрээ

ШУТИС-ийнүндсэн багш нар. Шалгаруулах ангилал:

  • ШИЛДЭГ СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ БАГШ

Боловсролын шинэчлэлд манлайлан оролцдог, идэвхтэй сургалтын арга технологиудын чиглэлээр судалгаа хийж, сургалтандаа нэвтрүүлдэг, оюутны хүмүүжил төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагааг тогтмол санаачлан явуулдаг, багшлах ур чадварын туршлагаа бусдад түгээн дэлгэрүүлдэг, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй сурган хүмүүжүүлэгч багш байна.

  • ШИЛДЭГ СУДЛААЧ БАГШ

Эрдэм судлалын ажлаараа дотоод, гадаадад танигдан сургуулийн нэр хүндийг өсгөх, олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд санаачлагатай ажилладаг, залуу судлаачдыг дагалдуулан удирддаг, судалгааны ажил нь практикт нэвтэрсэн, судалгааны бүтээл арвинтай эрдэмтэн багш байна.

  • ШИЛДЭГ ЗАЛУУ БАГШ

Багшмэргэжлийн ёс зүйг эзэмшсэн, харилцааны соёл өндөртэй, сурган хүмүүжүүлэх арга зүйд ахмад багш нараас суралцаж өөрийгөө тогтмол хөгжүүлдэг, мэргэжлийн болон гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй, нийгэм хамт олны ажилд идэвхтэй оролцдог, санаачлагатай залуу багш байна.

  • ШИЛДЭГ ЗӨВЛӨХ БАГШ

Зөвлөсөн оюутнуудынхаа хүмүүжил, төлөвшилд анхааран ажилладаг, оюутныг өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, мэргэжлээ таньж, дур сонирхолтой болоход нь чиглэсэн ажлуудыг санаачлан хийдэг, даасан анги нь сурлага хүмүүжил, урлаг спорт, олон нийтийн ажлаараа бусдаасаа ялгарсан тэргүүний, оюутны туслагч, зөвлөгч багш байна.

  • ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛЧ БАГШ

Инновацийн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүн гаргаж, онцгой санаагаа хэрэгжүүлэн практикт нэвтрүүлдэг, өөрийн уран бүтээл, урлаг, спортын өндөр амжилтаараа дотоод, гадаадад танигдсан, шинийг санаачлагч, хамт олныг манлайлагч багш байна.

Хоёр. Шалгаруулалтын зохион байгуулалт

2.1. ШУТИС-ийн Оны шилдэг багшийг шалгаруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг Ректорын тушаалаар батална. Ангилал тус бүрт таван хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс байгуулж, тухайн асуудал эрхэлсэн проректор ахална. Комиссын гишүүд багшийн хөгжлийн төвийн захирал, багш нар, сургуулийн нэр хүнд бүхий эрдэмтэдээс бүрдэнэ.

2.2. Бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн шалгаруулалтын комиссыг тухайн сургуулийн захирлын тушаалаар батална. Комиссыг сургуулийн захирал ахална. Комиссийн гишүүд багшийн хөгжлийн багийн ахлагч, сургуулийн нэр хүнд бүхий эрдэмтэдээс бүрдэнэ.

 

2.3. Шалгаруулалт хоёр шатлалтай байна. Нэгдүгээр шат бүрэлдэхүүн сургууль, институт дээр зохион байгуулагдана. Хоёрдугаар шатны шалгаруулалт “Нээлттэй өдөрлөг” хэлбэрээр явагдана. Энэ шатанд бүрэлдэхүүн сургуулиас шилдэг багшаар шалгарсан багш нар бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргаж, үндсэн үзүүлэлтийн дагуу илтгэл тавьж оролцоно.

2.4. Шалгаруулалтад оролцох багш нарын бүтээл нь зөвхөн өмнөх хичээлийн жилд хамаарагдах,ШУТИС-ийн ном сурах бичиг бичихэд тавигдах үндсэн шаардлагыг хангасан байна.

2.5. Шалгаруулалтын комисс нэр дэвшигч багш нарын бүтээлүүдийг дүгнэж үндсэн оноог гаргана.Нэр дэвшсэн багш нэг бүрийн илтгэлийг сонсож комиссын гишүүн бүр 30 хүртэлх оноог өгнө. Гишүүдийн онооны нийлбэрийн дундажаар комиссын оноо гарна.

2.6. Үндсэн ба комиссын онооны нийлбэрээр ангилал бүрт эхний гурван байрыг шалгаруулж Оны шилдэг багшийг тодруулна. Шалгаруулалтын явцад гарах санал, хүсэлтийг комисс хүлээн авч эцэслэн шийдвэрлэнэ.

2.7. Бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн хэмжээнд шилдэг багшаар тодорсон багш нарын нэрсийг захирлын тушаалаар баталгаажуулж Нэг сарын үндсэн цалинтай дүйцэх мөнгөн шагнал олгоно.

2.8. ШУТИС-ийн хэмжээндоны шилдэг багшаар шалгарсан багш нарын нэрсийг Ректорын тушаалаар баталгаажуулж шагнал олгоно.

  • Нэгдүгээр байр: Оны шилдэг багш өргөмжлөл, 5 сая төгрөгийн грант
  • Хоёрдугаар байр:Оны шилдэг багш өргөмжлөл, 3 сая төгрөгийн грант
  • Гуравдугаар байр: Оны шилдэг багш өргөмжлөл,2 сая төгрөгийн грант

Бүрэлдэхүүн сургууль, институтийн Оны шилдэг багшаар шалгарсан багш ШУТИС-ийн хэмжээнд байр эзэлсэн тохиолдолд журмын 2.7-д заасан шагналыг давхардуулан олгохгүй.

2.9. Оны шилдэг багшаар шалгарсан багш нарыг багшийн хөгжлийн төвийн вэб сайтаар дамжуулан хичээлийн жилийн турш сурталчилж, нийт багш нарт туршлагыг түгээнэ.

           Хавсралт 1

ОНЫ ШИЛДЭГ СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ БАГШ шалгаруулах үзүүлэлт

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Авах оноо

Тайлбар

Нэг. Сургалтын үйл ажиллагаа

1.1. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан байдал

 

 Шинэчлэн боловсруулсан

 

1 хөтөлбөр

30

 

       Боловсруулахад оролцсон

15

 

Хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлсэн

10

 

1.2. Үзүүлэх, нээлттэй хичээл заасан, идэвхитэй сургалтын арга хэрэглэсэн байдал

ШУТИС-ийн хэмжээнд

 

1 хичээл

40

 

Дэд захирлын тодорхойлолтоор

Бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд

30

Салбар, тэнхимийн хэмжээнд

20

Идэвхтэйсургалтынаргуудыгсургалтандхэрэглэсэн

25

1.3. Цахим хичээл шинээр боловсруулсан

1 иж бүрдэл

35

 

1.4. Дадлага удирдсан

1 оюутан

2

 

1.5. Залуу багшийг дагалдуулан дадлагажуулсан

1 багш

15

 

1.6. Мэргэжлийн хичээлийн олимпиад, тэмцээн зохион

       байгуулсан

1 ажил

10

 

1.7. Шинэ  лаборатори, кабинет байгуулахад оролцсон

1 лаб

5

 

1.8. Удирдсан оюутан

        Доктор

 

1 оюутан

20

 

        Магистр

15

 

        Бакалавр

5

 

1.9. Мэргэжлийн болон сурган заах арга зүйн бүтээл хэвлүүлж эргэлтэд оруулсан байдал

Сурах бичиг 

 

 

1х.х.

10

 

Орчуулгын бүтээл

5

 

Бодлого, дасгалын хураамж

4

 

Гарын авлага, арга зүйн зөвлөмж

2

 

Хянан тохиолдуулсан

1

 

Номын хэрэглээ, эргэлтэд орсон

1 эргэлт

1

 

Бүтээл бүр дээр ШУТТНС-н тодорхойлолт

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төсөл гэрээт ажил

2.1. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

IF-тай сэтгүүлд

 

1 өгүүлэл

15

Хамтын бүтээлд 1-р зох. онооны 50%, 2-р зох. 30%, 3-р зох.20% 4 ба бусад

      Мэргэжлийн хянагддаг сэтгүүлд

10

Олон улс, үндэсний хэмжээний  хурлын эмхэтгэлд

8

Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хурлын эмхэтгэлд

4

      Олон улсын, үндэсний хуралд

 

1 илтгэл

6

 

      Сургууль,  бүрэлдэхүүн сургуулийн хуралд

3

 

      Зайнаас оролцсон

2

 

2.2.Төсөл, гэрээт ажилд оролцсон

1 ажил

2

 

2.3. Эрдмийн зэрэг, цол ахисан

PhD

хамрагдах хугацаанд

30

 

Профессор, Дэд профессор

20

 

Гурав. Зөвлөх үйлчилгээ, хувь хүний хөгжил

3.1 Зөвлөсөн оюутан завсардалгүй сурсан

       энд, НУЗОТ- Намрын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо,   

ХУЗОТ-Хаврын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

0,8-аас дээш

20

Сонголт 1,2-ын нэгтгэлээр

3.2 Зөвлөсөн оюутны голч, сургуулийн дүнгийн голчоос

      дээш байх

СДГ-с дээш

15

 

СДГ-Сургуулийн дүнгийн голч

3.3 Олимпиадад оюутан нь амжилт гаргасан байдал

      Олон улс, үндэсний хэмжээнд

 

1 оюутан

20

 

      Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд

10

 

      Оюутны ЭШХ-д оюутан удирдаж оролцуулсан

6

 

3.4 Оюутны хүмүүжил, төлөвшлийн ажилд оролцсон, зохион

байгуулсан

 

 

1 ажил

8

 

ОХҮА-ны тодорхойлолт

3.5.Нийтэд лекц уншсан, клуб дугуйлан удирдсан, олон нийтийн

ажилд оюутан удирдан оролцуулсан

6

3.6. Нийгмийн туст хөдөлмөрт оюутнаа хамруулсан

5

3.7. Сурган заах арга зүй, мэргэжлийн сэтгүүлийн зөвлөлийн

гишүүнчлэл   

1 зөвлөл

10

 

 

 

 

Хавсралт 2.

ОНЫ ШИЛДЭГ СУДЛААЧ БАГШ шалгаруулах үзүүлэлт

 

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Авах оноо

Тайлбар

Нэг. Сургалтын үйл ажиллагаа

1.1. Лаборатори шинээр байгуулах

1 лаб

30

 

1.2. Идэвхтэйсургалтынаргуудыгсургалтандхэрэглэсэн

1 хичээл

10

Дэд захирлын тодорхойлолт

1.3. Сургалтын хөтөлбөр шинээр боловсруулахад

       оролцсон

1 хөтөлбөр

5

 

1.4. Залуу судлаачийг дагалдуулан ажилласан

      Төсөл, гэрээт ажил дээр хамтарсан

1 судлаач

4

 

1.5. Удирдсан оюутан

Доктор

1 оюутан

20

 

Магистр

5

 

1.6. Судалгааны ажлаас сургуульд оруулсан хувь нэмэр

100 мян. төг. тутамд

5

 

1.7. Нэг сэдэвт бүтээл, ном сурах бичиг хэвлүүлж, эргэлтэд оруулсан байдал

      Нэг сэдэвт бүтээл

 

 

1 х.х.

10

 

      Ном, сурах бичиг, дангаараа

5

 

                                     хамтарсан

2

      Хянан тохиолдуулсан

2

 

      Цахим ном

1

 

      Номын хэрэглээ, эргэлтэд орсон

1 эргэлт

1

 

Бүтээл бүр дээр ШУТТНС-н тодорхойлолт

Хоёр.  Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төсөл гэрээт ажил

2.1. ЭШӨ, хураангуйбичижхэвлүүлсэн, илтгэл тавьсан

IF-тай сэтгүүлд

 

 

1 өгүүлэл

50

Хамтын бүтээлд 1-р зох. онооны 50%, 2-р зох. 30%, 3-р зох.20% 4 ба бусад

      Мэргэжлийн хянагддаг сэтгүүлд

10

      Олон улс, үндэсний хэмжээний  хурлын эмхэтгэлд

15

      Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хурлын эмхэтгэлд

5

      Олон улс, үндэсний хэмжээний  хуралд

 

1 илтгэл

10

 

      Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хуралд

5

 

       Зайнаас оролцсон

5

 

2.2. Өгүүлэл нь олон улсын бүтээлүүдэд эшлэгдсэн

1 эшлэл

15

Эхний 3-н зохиогчийн нэг байх

2.3. Шинэ бүтээлийн гэрчилгээ авсан

1 гэрчилгээ

80

 

2.4. Төслийн удирдагч

1 төсөл

10

 

оролцогч

5

 

2.5. Эрдмийн зэрэг, цол ахисан

ScD

хамрагдах хугацаанд

50

 

PhD, Профессор

30

 

         Дэд профессор

10

 

Гурав. Зөвлөх үйлчилгээ, хувь хүний хөгжил

3.1. Зөвлөсөн оюутан завсардалгүй сурсан

      энд, НУЗОТ- Намрын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо,

ХУЗОТ-Хаврын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

0,8-аас дээш

20

Сонголт 1, 2-ын нэгтгэлээр

3.2. Оюутны ЭШХ-д оюутан удирдаж оролцуулсан

1 оюутан

10

 

3.3. Мэргэжлийн байгууллага, зөвлөлийн гишүүнчлэл

          Олон улсын

1 зөвлөл

15

 

          Улс, их дээд сургуулиудын

10

 

          Бүрэлдэхүүн сургууль, салбар, тэнхим, мэргэжлийн

сэтгүүлийн редакцийн

5

 

3.4. Гадаад дотоодын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан байдал

          Гадаадад зохион байгуулсан

1 арга хэмжээ

15

 

          Дотоодод зохион байгуулсан

10

 

3.5. Багшийн хөгжил, олон нийтийн ажил

         Багшийн хөгжилд чиглэсэн

1 ажил

10

 

         Нийтэд мэдлэг түгээхэд чиглэсэн

5

 

 

 

Хавсралт 3.

ОНЫ ШИЛДЭГ ЗАЛУУ БАГШ шалгаруулах үзүүлэлт

 

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Авах оноо

Тайлбар

Нэг. Сургалтын үйл ажиллагаа

1.1. Хичээлийн файл бүрдүүлэлт, багшийн вэб хөтлөлт

Хичээлийн файл бүрдэлт

1 хичээл

40

 

 Багшийн вэб хөтлөлт

20

 

Хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлсэн

1 хөтөлбөр

10

 

1.2. Үзүүлэх, нээлттэй хичээл заасан байдал, идэвхитэй сургалтын арга хэрэглэсэн байдал

       ШУТИС-ийн хэмжээнд

 

 

1 хичээл

30

Дэд захирлын тодорхойлолт

       Бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд

20

       Салбар, тэнхимийн хэмжээнд

15

Идэвхтэйсургалтынаргуудыгсургалтандхэрэглэсэн

20

1.3. Бодлогын хураамж, лабораторийн ажлын заавар, гарын авлага боловсруулж хэвлүүлсэн, эргэлтэд оруулсан байдал

        дангаараа

 

1 х.х.

8

 

        хамтарсан

5

 

       Хэвлэлийн эх бэлтгэл

1

 

1.4. Ахмад багшийн хичээлд суусан

Протокол

10

 

1.5. Цахим хичээл боловсруулсан

1 иж бүрдэл

30

 

1.6. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд оролцсон

1 хөтөлбөр

5

 

1.7. Номын хэрэглээ, эргэлтэд орсон

1 эргэлт

1

Бүтээл бүр дээр ШУТТНС-н тодорхойлолт

1.8. Лаборатори шинээр байгуулахад оролцсон

1 лаб

15

 

1.9. Үйлдвэрлэл дээр тодорхой чиглэлээр мэргэжил

          дээшлүүлсэн, дадлага хийсэн

1 дадлага

20

Дадлагын тайлан

Хоёр.  Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төсөл гэрээт ажил

2.1. ЭШӨ, хураангуйбичижхэвлүүлсэн, илтгэл тавьсан

IF-тай сэтгүүлд

 

 

1 өгүүлэл

 

20

 

       Мэргэжлийн хянагддаг сэтгүүлд

10

 

       Мэргэжлийн сэтгүүлд

5

 

       Олон улс, үндэсний хэмжээний  хурлын эмхэтгэлд

10

 

       Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хурлын       

       эмхэтгэлд

5

 

       Олон улс, үндэсний хэмжээний  хуралд

 

1 илтгэл

15

 

       Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хуралд

10

 

       Зайнаас оролцсон

5

 

2.2. Төсөл, гэрээт ажилд оролцсон

1 төсөл

10

 

2.3. Докторын зэрэг хамгаалсан    

хамрагдах хугацаанд

35

 

Гурав. Зөвлөх үйлчилгээ, хувь хүний хөгжил

3.1. Зөвлөсөн оюутан завсардалгүй сурсан

энд, НУЗОТ- Намрын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо,

ХУЗОТ-Хаврын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

0,8 дээш

20

Сонголт 1, 2-ын нэгтгэлээр

3.2. Оюутны ЭШХ-д оюутан удирдаж оролцуулсан

1 оюутан

15

 

3.3. Олимпиад уралдаан тэмцээнд оюутан оролцуулсан

10

 

3.4. Оюутны хүмүүжил, төлөвшлийн арга хэмжээ   

       зохион байгуулсан

1 ажил

10

ОХҮА-ны тодорхойлолт

3.5. Гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлсэн байдал

TOEFL-н оноо 550-аас дээш

гэрчилгээ

30

 

       Олон улсын шалгалтын оноо

75% дээш

10

 

       Хэлний сургалтанд хамрагдсан

1 сургалт

5

 

3.6. Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн биелэлт

       Шууд удирдлагын үнэлгээ

 

Тодорхойлолт

10

 

       Багшийн хөгжлийн үнэлгээ

10

БХБ-ийн ахлагчийн тодорхойлолт

3.7. Сурган заах арга зүйн сургалтанд хамрагдсан

Гэрчилгээ

5

 

 

 

 

 

Хавсралт 4

ОНЫ  ШИЛДЭГ ЗӨВЛӨХ БАГШ шалгаруулах үзүүлэлт

 

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

оноо

Тайлбар

Нэг.  Сургалтын үйл ажиллагаа

1.1. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад оролцсон

1 хөтөлбөр

 

10

 

1.2. Хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлд оролцсон

5

 

1.3. Мэргэжлийн ном сурах бичиг хэвлүүлж, эргэлтэд оруулсан байдал

          Сурах бичиг, ном бичихэд оролцсон

 

 

1х.х.

 

2

 

          Бодлого, дасгалын хураамж, дангаараа

5

 

                                                           хамтарсан

2

 

           Гарын авлага,  дангаараа

5

 

                                                          хамтарсан

2

 

      Хянан тохиолдуулсан

1 х.х.

1

 

1.4. Номын хэрэглээ, эргэлтэд орсон

1 эргэлт

1

Бүтээл бүр дээр ШУТТНС-н тодорхойлолт

1.5. Цахим хичээл шинээр боловсруулсан

1 иж бүрэн

25

 

1.6. Идэвхтэй сургалтын  аргуудыг сургалтанд ашигласан

1 хичээл

15

Дэд захирлын тодорхойлолтоор

1.7. Дадлага удирдсан

1 оюутан

2

 

1.8. Удирдсан оюутан

              Магистр

1 оюутан

15

 

              Бакалавр

10

 

Хоёр.  Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төсөл гэрээт ажил

2.1. ЭШӨ, хураангуйбичижхэвлүүлсэн, илтгэл тавьсан байдал

IF-тай сэтгүүлд

 

 

1 өгүүлэл

 

15

 

       Мэргэжлийн хянагддаг сэтгүүлд

9

 

       Мэргэжлийн сэтгүүлд

4

 

       Олон улс, үндэсний хэмжээний  хурлын эмхэтгэлд

6

 

       Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хурлын       

       эмхэтгэлд

4

 

       Олон улс, үндэсний хэмжээний  хуралд

 

1 илтгэл

6

 

       Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хуралд

2

 

Зайнаас оролцсон

2

 

2.2. Төсөл, гэрээт ажилд оролцсон

1 төсөл

2

 

       Эрдмийн зэрэг хамгаалсан PhD

хамрагдах хугацаанд

50

 

Гурав.  Зөвлөх үйлчилгээ, хувь хүний хөгжил

3.1. Зөвлөсөн оюутан завсардалгүй сурсан

энд, НУЗОТ- Намрын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

        ХУЗОТ-Хаврын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

0,8-аас дээш

40

Сонголт 1,2-ын нэгтгэлээр

3.2. Зөвлөсөн оюутны голч сургуулийн голчоос дээш

СДГ-с дээш

35

СДГ-Сургуулийн дүнгийн голч

3.3. Захирлын нэрэмжит хуудсанд орсон оюутан

 

1 оюутан

 

25

 

3.4. Тэтгэлэг, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутан

15

 

3.5. Төрийн сангийн зээлд оюутан хамруулсан

10

 

3.6. Оюутны ЭШХ-д оюутан удирдаж оролцуулсан

15

 

3.7 ОХҮА-наас зохиосон ажилд оюутан оролцуулсан байдал

Урлагийн наадам, спортын тэмцээн

 

 

1 оюутан

10

ОХҮА-ны тодорхойлолт

Оюутны ёс зүйд чиглэсэн ажил

6

Мэргэжил сурталчлах үйл ажиллагаа, танин мэдэхүйн

лекц

5

3.8. Нийгмийн туст хөдөлмөрт оюутан хамруулсан байдал

       Эрүүл мэндийн, олон нийтийн үйлчилгээ

1 оюутан

 

10

ОХҮА-ны тодорхойлолт

Нийгмийн туст хөдөлмөр

8

3.9.Оюутны зохион бүтээх ажил удирдсан

Олон улс, үндэсний хэмжээнд 

 

1 оюутан

30

ОХҮА-ны тодорхойлолт

       Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд

25

       Бүтээлийн үзэсгэлэнд оюутан хамруулсан

20

3.10. Олимпиадад оюутан нь амжилт гаргасан

Олон улс, үндэсний хэмжээнд 

 

амжилтаар

20

1-р байр бүтэн оноо, 2-р байр 50%, 3-р байр 30%

Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд

10

3.11. Оюутанд зориулсан үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байдал

         Лекц уншсан

1 ажил

6

ОХҮА-ны тодорхойлолт

         Клуб, дугуйлан удирдсан

10

 

Хавсралт 5.

ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛЧ БАГШ шалгаруулах үзүүлэлт

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Авах оноо

Тайлбар

Нэг. Сургалтын үйл ажиллагаа

1.1. Олон улсын спортын тэмцээнд амжилттай оролцсон

 

1 төрөл

 

50

 

1.2. Бүтээлийн үзэсгэлэн гаргасан

       Гадаад

1 үзэсгэлэн

50

 

       Дотоод

25

 

1.3.  Цахим хичээл боловсруулсан

1 иж бүрдэл

10

 

1.4. Сургалтанд шинэлэг арга технологи нэвтрүүлсэн

1 хичээл

5

 

1.5. Ном сурах бичиг хэвлүүлж, эргэлтэд оруулсан байдал

       Ном, сурах бичиг, дангаараа

 

 

1 х.х.

 

3

 

                                         хамтарсан

1

 

      Цахим ном

2

 

1.6. Хянан тохиолдуулсан

1

 

1.7. Орчуулгын бүтээл

2

 

       Номын хэрэглээ, эргэлтэд орсон

1 эргэлт

1

Бүтээл бүр дээр ШУТТНС-н тодорхойлолт

1.8. Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар лаборатори

байгуулсан

1 лаб

30

 

1.9. Мэргэжлийн онцлогийг сурталчлан нээлттэй өдөрлөг

зохион байгуулсан

1 ажил

20

 

Хоёр.  Эрдэм шинжилгээний бүтээл, төсөл гэрээт ажил

2.1. Өгүүлэл хэвлүүлсэн

IF-тай сэтгүүлд

1 өгүүлэл

10

 

        Мэргэжлийн хянагддаг сэтгүүлд

 

 1 х.х.

5

 

        Олон улс, үндэсний хэмжээний  хурлын эмхэтгэлд

6

 

        Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хурлын эмхэтгэлд

4

 

        Олон улс, үндэсний хэмжээний  хуралд

1 илтгэл

6

 

        Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хуралд

4

 

2.2. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээтэй

1 эрх

10

 

2.3. Шинэ бүтээл, оновчтой саналын гэрчилгээтэй

1 гэрчилгээ

30

 

2.4. Өөрийн бүтээлийг сурталчилсан, инновацийн бүтээл нь үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн

1 бүтээл

50

 

2.5. Удирдсан оюутны бүтээл нь дотоод, гадаадад шалгарсан

        Гадаадад

 

амжилтаар

45

1-р байр бүхэл оноо, 2-р байр 50%, 3-р байр 30%

        Дотоодод

30

Гурав. Зөвлөх үйлчилгээ, хувь хүний хөгжил

3.1. Зөвлөсөн оюутан завсардалгүй сурсан

энд, НУЗОТ- Намрын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

        ХУЗОТ-Хаврын улиралд зөвлөсөн оюутны тоо

0,8-аас дээш

40

Сонголт 1,2-ын нэгтгэлээр

3.2. ОХҮА-наас зохиосон ажилд оюутан оролцуулсан байдал

       Урлагийн наадам, спортын тэмцээн

1 оюутан

10

ОХҮА-ны тодорхойлолтоор

       Оюутны ёс зүйд чиглэсэн ажил, мэргэжил сурталчлах үйл

 ажиллагаа, Танин мэдэхүйн лекцэнд оюутан оролцуулсан

10

3.3. Нийгмийн туст хөдөлмөрт оюутнаа хамруулсан байдал

Эрүүл мэндийн, олон нийтийн үйлчилгээ, байгаль

экологийн зориулалттай үйл ажиллагаа ба бусад ижил

төстэй ажлууд

1 оюутан

5

ОХҮА-ны тодорхойлолтоор

3.4. Олимпиад, уралдаанд оюутан нь амжилт гаргасан

Олон улс, үндэсний хэмжээнд 

 

амжилтаар

20

1-р байр бүхэл оноо, 2-р байр 50%, 3-р байр 30%

Сургууль, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд

3.5.   Оюутанд зориулсан үйл ажиллагаа зохион байгуулсан

 

 

 

         Лекц уншсан

1 оюутан

5

ОХҮА-ны тодорхойлолтоор

         Клуб, дугуйлан удирдсан

10

 

“Хими-2021” бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын хөтөлбөртэй танилцана уу

Нийтэлсэн: 2021-03-09 00:00:00

"Хими-2021" магистр, доктор оюутны ЭШ-ны бага хурлын хөтөлбөртэй танилцана уу

Нийтэлсэн: 2021-03-05 00:00:00

"JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING A " сэтгүүлийн нээлтэд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-21 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутны химийн олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-03-19 00:00:00

Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Химийн инженерчлэлийн салбарын бакалавр, магистр, доктор оюутнуудын “ХИМИ-2019” эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-03-11 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2019-02-21 00:00:00

“Намрын ногоон өдрүүд” үзэсгэлэн, худалдаа

Нийтэлсэн: 2018-10-09 00:00:00

MUST CUP-2018 хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Нийтэлсэн: 2018-10-09 00:00:00

Багшийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй онол, практикийн хуралд оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2018-10-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2018-02-19 00:00:00

“Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2017-10-30 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2017-06-13 00:00:00

Захирлын тайлангийн хурал

Нийтэлсэн: 2017-06-06 00:00:00

НЭЭЛТТЭЙ болон ҮЗҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ 2-р шатанд оролцох багш нарын хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2017-04-24 00:00:00

Монгол инженер олимпиадын зарлал

Нийтэлсэн: 2017-04-04 00:00:00

ШУТИС-д элсэгчдэд зориулсан ЭЕШ-д физикийн хичээлээр бэлтгэх давтлагын хуваарь

Нийтэлсэн: 2017-03-29 00:00:00

НЭЭЛТТЭЙ болон ҮЗҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2017-03-24 00:00:00

“Материал судлал ба орчин үе” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2017-03-21 00:00:00

ШУТИС-ИЙН ОЮУТНЫ ХИМИЙН ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2017-03-20 00:00:00

ШУТИС-ийн Оюутны Математикийн Олимпиадыг зохион байгуулах журам

Нийтэлсэн: 2017-03-13 00:00:00

ХШУС-ИЙН ХИС-ЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2017-02-15 00:00:00

ҮЭ-ийн хорооны зарлал

Нийтэлсэн: 2017-02-10 00:00:00

"Туршилтаар загвар байгуулах, загварын функцийн хувьсагчдыг оновчлох нь" сэдэвт сургалт

Нийтэлсэн: 2017-02-07 00:00:00

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимийн бакалавр, магистр, доктор оюутан, профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр-2017

Нийтэлсэн: 2017-01-30 00:00:00

“Материал судлал ба орчин үе” сэдэвт бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

“Эрдэс, түүхий эдийн химийн технологийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

ҮЭ-ийн хорооны тайлангийн хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-25 00:00:00

ХШУС-ийн ХИС-ын доктор, магистр, бакалавар оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр-2017

Нийтэлсэн: 2017-01-25 00:00:00

"Физик ба Экологийн орчин үеийн асуудлууд-2017" эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-19 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2017-01-18 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-н багш нарын тэмцээний сагсан бөмбөгийн тэмцээний бүс

Нийтэлсэн: 2016-12-08 00:00:00

ХШУС-Н БАГШ, АЖИЛЧДЫН УЛАМЖЛАЛТ СПОРТЫН 4-Н ТӨРӨЛТ ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ /2016-2017 оны хичээлийн жил/

Нийтэлсэн: 2016-12-08 00:00:00

ҮЭ-ийн хорооны зарлал

Нийтэлсэн: 2016-12-05 00:00:00

“ИДЭВХИТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГУУДААС СУРГАЛТАНД НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” УРАЛДААНД ОРОЛЦОЖ байгаа багш нарын ҮЗҮҮЛЭХ хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-11-30 00:00:00

Японы Нийгата Их Сургуулийн профессор Кимийн “Хүрэн нүүрсний хийжүүлэлт, эко материал” сэдэвт семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-11-01 00:00:00

ХШУС-ийн ХИС-ын багш нарын үзүүлэх хичээлийн заах хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-10-18 00:00:00

Химийн инженерчлэлийн салбараас зохион байгуулж буй нэмэлт давтлагын хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-10-13 00:00:00

Химийн инженерчлэлийн салбарын багш нарын үзүүлэх болон нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-09-26 00:00:00

Сурган заах аргын семинар

Нийтэлсэн: 2016-09-23 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2016-09-20 00:00:00

2016-2017 оны хийчээлийн жилийн хаврын улиралд ХИС-аас зохион байгуулах сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын онолын семинарын хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-09-19 00:00:00

ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ шалгаруулах журам

Нийтэлсэн: 2016-09-15 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн оны шилдэг багш шалгаруулах ажлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2016-09-15 00:00:00

"Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд 2016" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2016-09-15 00:00:00

ҮЛ ЭВДЭХ СОРИЛ БА ОНОШИЛГОО СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2016-09-13 00:00:00

“ФИЗИК, ФИЗИК БОЛОВСРОЛЫН АСУУДАЛ” сэдэвт үндэсний эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2016-09-13 00:00:00

ХШУС-ийн нийт багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2016-09-05 00:00:00

2016-2017 оны хичээлийн жилд дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүдээр нэмэлт элсэлт авч байна.

Нийтэлсэн: 2016-08-16 00:00:00

2016-2017 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгч оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2016-08-16 00:00:00

Суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгчдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2016-08-16 00:00:00

Барилгын компаниудыг хамтран ажиллахыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-07-05 00:00:00

Research Training Fellowship for Developing Country Scientists (RTF-DCS): Call for Applications for 2016-17

Нийтэлсэн: 2016-05-30 00:00:00

5th International Conference on Materials Science

Нийтэлсэн: 2016-04-06 00:00:00

Математикийн тэнхимийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛИЙН хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-03-28 00:00:00

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох технологи сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж буй улсын "Экологийн XIV олимпиад"-ын удирдамж

Нийтэлсэн: 2016-04-06 00:00:00

Монголын Оюутны Математикийн XXV олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2016-04-06 00:00:00

ШУТИС, ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн багш нарын нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-03-30 00:00:00

ХШУС-ИЙН ХИС-ЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2016-03-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Физикийн 28-р олимпиадын II, III давааг зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн: 2016-03-16 00:00:00

Математикийн тэнхимийн профессор, багш нарын үзүүлэх хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-03-16 00:00:00

Хятад хэлний үнэ төлбөргүй хичээл

Нийтэлсэн: 2016-03-14 00:00:00

"Математикийн онол, хэрэглээ ба сургалтын технологи" сэдэвт бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана

Нийтэлсэн: 2016-02-24 00:00:00

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 48 цагийн эрчимжүүлсэн сертификаттай сургалт

Нийтэлсэн: 2016-02-24 00:00:00

Химийн инженерчлэлийн салбарын бакалавр, магистр, доктор оюутны ЭШ-ний бага хурал зохион байгуулагдана

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

“ФИЗИК, МАТЕРИАЛ СУДЛАЛ, ЭКОСИСТЕМИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН АСУУДЛУУД-2016” сэдэвт доктор, магистр оюутны эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн хурал

Нийтэлсэн: 2016-02-22 00:00:00

ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ОНОЛЫН СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2016-02-22 00:00:00

ХШУС-ийн доктор, магистр, бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2016-02-18 00:00:00

Эрдэс, түүхий эдийн химийн технологийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

ОУАЭА-ТЕХДОК-628 "Үл эвдэх сорилын аргуудын сургалтын хөтөлбөр"

Нийтэлсэн: 2016-01-18 00:00:00

Сургалт зохион байгуулна

Нийтэлсэн: 2016-01-13 00:00:00

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимээс Photoshop-ын сургалт зохион байгуулна.

Нийтэлсэн: 2015-10-15 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн Оюутнуудын "Намрын 4 төрөлт бага наадам" 10 дугаар сарын 24 ний өдрөөс эхлэнэ.

Нийтэлсэн: 2015-10-18 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн "Урлагийн II бага наадам" 10 дугаар сарын 22 ний өдөр болно.

Нийтэлсэн: 2015-10-18 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-10-20 00:00:00

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн багш нарын Тойм лекц унших, семинар хийх хуваарь

Нийтэлсэн: 2015-10-23 00:00:00

ХШУС-ИЙН ХИС-ЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН УЛИРАЛД ЯВАГДАХ НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2015-10-26 00:00:00

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд явагдах нэмэлт хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2015-10-26 00:00:00

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимийн багш нарын Тойм лекц унших, семинар хийх хуваарь

Нийтэлсэн: 2015-11-04 00:00:00

Дээд боловсролын “MJEED 1000 инженер” төслийн хамтарсан судалгааны хүрээнд ШУТИС-ийн багш, судлаач нарт семинар зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2016-11-10 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-11-11 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-11-16 00:00:00

Зарлал. “Патентийн мэдээлэл ашиглах нь” сэдэвт лекц болно.

Нийтэлсэн: 2015-11-18 00:00:00

2014-2015 оны хичээлийн жилийн үндсэн хөрөнгийн тооллого XIV долоо хоногоос эхлэнэ.

Нийтэлсэн: 2015-12-01 00:00:00

ХШУС-ийн Багш, ажилчдын 4 төрөлт тэмцээний оноолт

Нийтэлсэн: 2015-12-11 00:00:00

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-12-14 00:00:00

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимээс багш нарын дунд зохион байгуулж буй ФИЗИК II хичээлийн сургалтын хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-01-04 00:00:00

Ази номхон далайн орнуудын оюутны математикийн анхдугаар олимпиад зохион байгуулагдана.

Нийтэлсэн: 2015-06-03 00:00:00

“ШАТАХ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХИМИ, БОЛОВСРУУЛАЛТ БА ЭКОЛОГИЙН АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛНО.

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Хятадын шилдэг номын худалдаа, захиалга явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Startup Weekend

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Design Thinking

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Физикийн хичээлийн нээлттэй өдөрлөг-2015

Нийтэлсэн: 2015-10-01 00:00:00

“AspenPlus” загварчлалын програмын ахисан түвшний сургалт

Нийтэлсэн: 2017-11-21 00:00:00

Та бүхэндээ "Багш нарын баяр"-ын өдрийн мэнд дэвшүүлье!

Нийтэлсэн: 2020-10-05 00:00:00

Дээд боловсролын “MJEED 1000 инженер” хамтарсан судалгааны төслийн хүрээнд уригдан ирсэн зочин судлаач, Японы Нийгата их сургуулийн хими, химийн инженерчлэлийн салбарын дэд профессор, докторNaoki Kano-ын ажлын тайлан

Нийтэлсэн: 2017-10-02 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.